Sökning: "Renar"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet Renar.

 1. 1. Making Reindeer : The Negotiation of an Arctic Animal in Modern Swedish Sápmi, 1920-2020

  Författare :Corinna Röver; Sverker Sörlin; Dag Avango; Per Axelsson; Annika Nilsson; David G. Anderson; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Animal history; Reindeer; Sápmi; Arctic humanities; Chernobyl; Slow Food Sápmi; Arctic resources; Reindeer husbandry; Rationalization; Djurhistoria; Renar; Sápmi; Tjernobyl; Arktisk humaniora; Slow Food Sápmi; Renskötsel; Rennäring; Rationalisering; Arktiska resurser; Historiska studier av teknik; vetenskap och miljö; History of Science; Technology and Environment;

  Sammanfattning : The Arctic has long been perceived as a static, timeless place of shielded wilderness. This perception extended to the reindeer as both part of the Arctic environment and of traditional Indigenous livelihoods. LÄS MER

 2. 2. Exercitatio academica delineationem Rangiferi breviter exhibens, quam ... præside ... Julio Micrandro ... pro gradu magisterii publicæ candidorum censuræ modeste sistit Petrus O. Graan Westrobothn. ... In auditorio Gustav. majori ad d. 29. Aprilis anno M DC LXXXV

  Författare :Julius Micrander; Petrus O. Graan; Julius Micrander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Reindeer; Renar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Reindeer forage plants in the early grazing season : growth and nutritional content in relation to climatic conditions

  Författare :Kristina Warenberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Renbetesväxter; Ekologi: botanik; Betesfrågor; Renbete; Ekologi; Renar; Ekologi: botanik; Renbetesväxter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Beslut för långsiktig överlevnad : värderingar, mål och beslut inom renskötseln

  Författare :Ann-Marie Karlsson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bättre förstå renskötselföretagarnas handlingssätt/ beteende och hur dessa handlingssätt/beteenden påverkar renskötselföretagarnas möjligheter att kombinera de resurser som finns inom rennäringen på ett sådant sätt att de långsiktigt kan fortsätta att bedriva renskötsel och överleva som företagare. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder har använts. LÄS MER

 5. 5. Floating treatment wetlands for stormwater management : Plant species selection and influence of external factors for heavy metal and chloride removal in a cold climate

  Författare :Maria Schück; Maria Greger; Hans Brix; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Floating treatment wetlands; Phytodesalination; Rhizofiltration; Phytoremediation; Stormwater; Heavy metals; Chloride; Plant traits; Carex riparia; Carex pseudocyperus; Phalaris arundinacea; Flytande våtmarker; dagvatten; tungmetaller; klorid; fytoremediering; slokstarr; rörflen; jättestarr; växtfysiologi; Plant Physiology;

  Sammanfattning : Stormwater, which consists of rainwater and snowmelt, often contains pollutants from vehicle traffic, building materials, and industries. These pollutants include chloride and heavy metals, which can cause several environmental issues, such as being toxic to biota at elevated concentrations. LÄS MER