Sökning: "Patrik Ellström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Patrik Ellström.

  1. 1. Role of TLR4 in Escherichia coli urinary tract infection

    Detta är en avhandling från Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG, Lund Unviersity

    Författare :Patrik Ellström; Patrik Samuelsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zoonotisk ekologi; Zoonotic Ecology; Microbiology; Mikrobiologi; Virology; Virologi; mykologi; virologi; mycology; bakteriologi; serologi; transplantation; virology; bacteriology; Immunologi; serology; Immunology; Pathogen; Mucosa; P-fimbriae; Toll like receptor;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdommar. De orsakas främst av den Gramnegativa bakterien Escherishia coli. LÄS MER