Sökning: "NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry"

Visar resultat 1 - 5 av 485 avhandlingar innehållade orden NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry.

 1. 1. Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Joakim Halldin Stenlid; KTH.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computational chemistry; density functional theory; chemical interactions; reactivity descriptors; copper corrosion; surface and materials science; nucleophilic substitution reactions; heterogeneous catalysis; transition metal oxides; nanotechnology; beräkningskemi; täthetsfunktionalteori; kemiska interaktioner; reaktivitetsdeskriptorer; kopparkorrosion; yt- och materialvetenskap; nukleofila substitutionsreaktioner; heterogen katalys; överångsmetalloxider; nanoteknologi; Kemi; Chemistry;

  Sammanfattning : The chemical bond – a corner stone in science and a prerequisite for life – is the focus of this thesis. Fundamental and applied aspects of chemical bonding are covered including the development of new computational methods for the characterization and rationalization of chemical interactions. LÄS MER

 2. 2. Partial methane oxidation from electronic structure calculations

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Adam Arvidsson; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ZSM-5 zeolite; density functional theory; microkinetic modelling; Mo6S8 cluster; partial methane oxidation;

  Sammanfattning : Investigating catalytic reactions with computational methods is a powerful approach to understand fundamental aspects of catalytic reactions and find ways to guide catalytic design. Partial methane oxidation is one example of a reaction with intriguing challenges, where a detailed atomistic approach may help to unravel the bottlenecks of this, as of yet, inefficient reaction. LÄS MER

 3. 3. Development and Application of a First Principle Molecular Model for Solvent Effects

  Detta är en avhandling från Avdelningen för teoretisk kemi

  Författare :Anders Öhrn; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Theoretical chemistry; quantum chemistry; Teoretisk kemi; kvantkemi; magnetisk resonans; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; gränsskikt; Ytkemi; Surface and boundary layery chemistry; spektroskopi; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; spectroscopy; relaxation; magnetic resonance; supraconductors; magnetic and optical properties; Kemi; Condensed matter:electronic structure; electrical; Solvent model; Solvochromatic shift; Chemistry; Solvent effects; Solvation; Intermolecular interactions; Quantum chemistry; Statistical mechanics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En betydande del av kemin i naturen och inom industrin äger rum i en omgivning av andra molekyler. Reaktioner, övergångar, interaktioner och andra kemiska processer påverkas nästan alltid utav omgivningen. LÄS MER

 4. 4. Theoretical Studies of Cytochrome P450

  Detta är en avhandling från Department of Theoretical Chemistry, Lund University

  Författare :Patrik Rydberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quantum chemistry; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Theoretical chemistry; transition-state force field; peroxidase; theoretical chemistry; molecular dynamics; density functional theory; cytochrome P450; porphyrin; haem; heme; kvantkemi; Teoretisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cytokrom P450 är en stor enzymfamilj som finns i alla levande organismer och tar del i både endogen och exogen metabolism. De är primärt mono-oxygenaser och utför en stor mängd reaktioner. LÄS MER

 5. 5. Theoretical and Experimental Studies of Electrode and Electrolyte Processes in Industrial Electrosynthesis

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Rasmus Karlsson; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Electrocatalysis; metallic oxides; ruthenium dioxide; titanium dioxide; DSA; doping; selectivity; ab initio modeling; density functional theory; Elektrokatalys; metalloxider; ruteniumdioxid; titandioxid; DSA; dopning; selektivitet; ab initio-modellering; täthetsfunktionalteori; Chemical Engineering; Kemiteknik;

  Sammanfattning : Heterogeneous electrocatalysis is the usage of solid materials to decrease the amount of energy needed to produce chemicals using electricity. It is of core importance for modern life, as it enables production of chemicals, such as chlorine gas and sodium chlorate, needed for e.g. materials and pharmaceuticals production. LÄS MER