Sökning: "Michael Janoschka"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Michael Janoschka.

  1. 1. The answers you seek will never be found at home : Reflexivity, biographical narratives and lifestyle migration among highly-skilled Estonians

    Författare :Maarja Saar; Adrienne Sörbom; Paavo Bergman; Michael Janoschka; Södertörns högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; reflexivity; highly skilled migration; Eastern Europe; lifestyle migration; Östeuropa; reflexivitet; migration; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

    Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna avhandling är att undersöka förhållandet mellan migration, reflexivitet och social klass. I fokus för den empiriska analysen står högt kvalificerade estniska emigranter. Reflexivitet har hittills inte varit ett viktigt begrepp i migrationsstudier. LÄS MER