Sökning: "Malin Lindberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Malin Lindberg.

 1. 1. Samverkansnätverk för innovation : en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning

  Författare :Malin Lindberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Social sciences; Samhällsvetenskap; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : In recent decades, politicians, civil servants and scientists have drawn attention to the role that joint action plays in the emergence of innovations. Among other things, the importance of the joint action networks with participants from different sectors of society has been stressed. LÄS MER

 2. 2. Från design till meningsskapande : En multimodal studie om elevers arbete med matematikläroböcker i årskurs 1

  Författare :Malin Norberg; Lena Boström; Ola J Lindberg; Magnus Österholm; Astrid Pettersson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mathematics textbooks; Students’ Meaning-making; Multimodality; Meaning potential; Agency; Year 1; Subtraction;

  Sammanfattning : This thesis examines students’ work with mathematics textbooks in Year 1 (students aged 7–8 years) of Swedish elementary school. The aim of this thesis was to contribute knowledge about and an understanding of how students make meaning in their work with mathematics textbooks. LÄS MER

 3. 3. Snoring and Sleep Apnea in Women : Risk Factors, Signs and Consequences

  Författare :Malin Svensson; Eva Lindberg; Mats Holmström; Ludger Grote; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :snoring; sleep apnea; women; general population; risk factors; daytime sleepiness; inflammation; pharynx;

  Sammanfattning : Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by snoring, apneas and excessive daytime sleepiness (EDS). Obesity is a risk factor for snoring and sleep apnea, but data on other factors in relation to obesity are ambiguous. Symptoms of sleep apnea in women have not been fully elucidated. LÄS MER

 4. 4. Business as Usual? : Doing gender equality in Swedish forestry work organisations

  Författare :Maria Johansson; Malin Lindberg; Ulrika Haake; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Feminist action research; Forestry; Gender; Gender equality; Organization; Male dominated industries; Genus och teknik; Gender and Technology; Industriell design; Industrial Design;

  Sammanfattning : The title of this thesis is Business as usual? Doing gender equality in Swedish forestry work organizations and while the latter part, the subtitle, is rather self-explanatory, the former part can be read in different ways. The aim of the thesis is to increase the understanding of the doing of gender equality in the male dominated work organizations of the Swedish forestry sector, and thereby contribute both theoretical and empirical understanding regarding how doing gender equality in the forestry sector relates both to notions of gender and notions of organizations. LÄS MER

 5. 5. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER