Sökning: "Louise Rietz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Louise Rietz.

  1. 1. "Det handlar om vår framtid" : Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning

    Författare :Louise Rietz; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Argumentation; scientific literacy; Kemiundervisning; SNI; Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; Gymnasieskola; Miljögifter;

    Sammanfattning : En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. LÄS MER