Sökning: "Informationslitteracitet"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Informationslitteracitet.

  1. 1. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

    Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

    Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER