Sökning: "informationsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade ordet informationsdelning.

 1. 1. Lärarstudenters digitala studievardag : Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Författare :Fredrik Hanell; Kultur och Samhälle Informationspraktiker: Kommunikation; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Literacy; Information Sharing; Teacher Education; Digital Media; Digitalisation; Socio-cultural theory; Identity; Netnography; Policy Analysis; Information Studies; Informationslitteracitet; Medie- och informationskunnighet; informationsdelning; Lärarutbildning; Digitala medier; Digitalisering; Socio-kulturell teori; Identitet; Policyanalys; Etnografi; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Information Literacy;

  Sammanfattning : This dissertation reports on an investigation into how digital tools are used, negotiated and given meaning in Swedish pre-school teacher education. The overall aim has been to create a deeper understanding of how students’ information literacies are enacted when digital tools are used and appropriated in the daily life at a pre-school teacher education, in relation to conceptions of the digitalisation of teacher education in national policy. LÄS MER

 2. 2. Understanding information sharing in supply chains - Identifying contingency factors that impact benefits of information sharing

  Författare :Joakim Kembro; Teknisk logistik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Logistics; Supply chain; Supply chain management; Information sharing; Information flow; Demand data; Contingency theory; Contextual factor;

  Sammanfattning : To increase our understanding of information sharing in supply chains the purposeof this licentiate was threefold: to review and analyze existing academic literature to describe and structure the research field; to empirically explore information sharing in a supply chain representing more than three tiers; and to explore contingency factors through literature reviews and empirical data collection. Thereby this licentiate thesis addresses several gaps identified in academic literature. LÄS MER

 3. 3. Inter-Organizational Collaboration for Optimizing Textile Supply Chains

  Författare :Ke Ma; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :supply chain collaboration; mass customization; resource sharing; discrete-event simulation; multi-agent simulation; optimization heuristics; textile supply chain; 供应链协作; 大规模定制; 资源共享; 离散事件仿真; 多智能体仿真; 优化启发式 算法; 纺织服装供应链; la collaboration de la chaîne d approvisionnement; personnalisation de masse; partage de ressources; simulation à événement discret; simulation multi-agents; heuristique d optimisation; chaîne d approvisionnement textile; samarbete i försörjningskedjan; masskundpassning; resursdelning; diskrethändelse simulering; multi-agent simulering; optimeringsheuristik; textil försörjningskedja; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ;

  Sammanfattning : Nowadays, as the increasing trend of customization and personalization in fashion market, the mass customization and small-series production has become more and more important in textile supply chain. However, there are still many drawbacks in existing supply chain models which are used to cope with this trend. LÄS MER

 4. 4. Materialitetens roller och förutsättningar i kommunal krisledning

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Marie Öberg; Karin Hedström; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; crisis management; sensemaking; materiality; affordance; krisledning; meningsskapande; materialitet; affordans;

  Sammanfattning : Arbetet med denna licentiatavhandling har skett inom ramarna för det Interregionalt finansierade projektet Gränslös samverkan för ökad säkerhet 2. Syftet med avhandlingen har varit att fördjupa kunskapen om kommunal krisledning genom att också inkludera materialitetens medverkan i krisledningen och vilka förutsättningarna är för att de ska brukas. LÄS MER

 5. 5. Information Systems Development for Emerging Public Sector Cross-sector Collaborations : The Case of Swedish Emergency Response

  Författare :Kayvan Yousefi Mojir; Sofie Pilemalm; Stefan Holgersson; Johanna Sefyrin; Erik Borglund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Information systems (IS) seem prevalent in modern societies and have resulted in the rapid digitalisation of different societal sectors. One application domain of IS is emergency response, which is responsible for delivering essential services to save lives and minimise environmental damage in both small , frequent and large-scale emergencies. LÄS MER