Sökning: "Ida Bertell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ida Bertell.

  1. 1. Lärande i en traditionstung kontext : Om psykoanalytiker som lär gemensamt i samband med utvecklandet av en metod för behandling av spädbarn och föräldrar

    Författare :Ida Bertell; Marianne Döös; Britta Högberg; Henrik Kock; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Shared learning processes; clinical practice; collective learning; professional; psychoanalysis; seminar activities; conditions for learning; gemensamma lärprocesser; klinisk verksamhet; kollektivt lärande; profession; psykoanalys; seminarieverksamhet; villkor för lärande; pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Denna avhandling inom arbetslivspedagogik syftar till att bidra med kunskap om villkor för gemensamma lärprocesser då ny kunskap utvecklas i en traditionstung kontext. Studien handlar om en grupp psykoanalytiker som utvecklar en ny behandlingsmetod, sk. spädbarnsanalys, för att arbeta med spädbarn och deras föräldrar. LÄS MER