Sökning: "förutsättningar i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden förutsättningar i skolan.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Legorobotar i skolan : Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

  Författare :Nina Kilbrink; Anders Arnqvist; Sten Carlsson; AnnBritt Enochsson; Tomas Kroksmark; Mona Holmqvist; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study concerns pupils’ experiences of learning and working with programmable robotics at school. Consequently, the study refers to the use of computers at school and can therefore be placed in the research area of computer aided learning. LÄS MER

 3. 3. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 4. 4. Dialogkompetens i skolans vardag : En aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Författare :Ann-Christine Wennergren; Sture Brändström; Karin Rönnerman; Anders Ågren; Gunilla Härnsten; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hard-of-hearing pupils; dialogue competence; critical friends; school improvement; participatory action research; sociocultural theories; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In classes for hard-of-hearing pupils there are children and young people with different degrees of impaired hearing, all of whom need hearing aids and technical equipment inthe environment. The initial problem area of the present thesis concerned the pattern of communication in the classroom. LÄS MER

 5. 5. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid : Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Författare :Bengt Sjöstedt; Malmö högskola; []
  Nyckelord :subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans slutsatser ligger omfattande studier av undervisningen i skolämnena danska och svenska i gymnasiemiljöer i Danmark respektive Sverige. LÄS MER