Sökning: "förutsättningar i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 49 avhandlingar innehållade orden förutsättningar i skolan.

 1. 1. Samproducerat ledarskap Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Legorobotar i skolan Elevers uppfattningar av lärandeobjekt och problemlösningsstrategier

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Nina Kilbrink; Anders Arnqvist; Sten Carlsson; AnnBritt Enochsson; Tomas Kroksmark; Mona Holmqvist; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This study concerns pupils’ experiences of learning and working with programmable robotics at school. Consequently, the study refers to the use of computers at school and can therefore be placed in the research area of computer aided learning. LÄS MER

 3. 3. Berättelseskrivande i skolan Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 4. 4. Dialogkompetens i skolans vardag en aktionsforskningsstudie i hörselklassmiljö

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ann-Christine Wennergren; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Music Education; Musikpedagogik;

  Sammanfattning : In classes for hard-of-hearing pupils there are children and young people with different degrees of impaired hearing, all of whom need hearing aids and technical equipment in the environment. The initial problem area of the present thesis concerned the pattern of communication in the classroom. LÄS MER

 5. 5. Ämneskonstruktioner i ekonomismens tid Om undervisning och styrmedel i modersmålsämnet i svenska och danska gymnasier

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Bengt Sjöstedt; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; subject constructions; governing system; governing document; subject of Swedish; subject of Danish; recontextualisation; frame factors; codes; determinants; subject didactics; Basil Bernstein; economism; new public management; trajectories; the teching and learning of Swedish; educational sciences;

  Sammanfattning : Under vilka villkor formar en dansklärare och en svensklärare sin pedagogiska gärning? Utifrån vilka ideal och organisatoriska förutsättningar möter de sina elever? Bengt Sjöstedt presenterar i denna doktorsavhandling i svenska med didaktisk inriktning sina svar på dessa frågor. Till grund för hans slutsatser ligger omfattande studier av undervisningen i skolämnena danska och svenska i gymnasiemiljöer i Danmark respektive Sverige. LÄS MER