Sökning: "Christina Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Christina Svensson.

 1. 1. Versform & ikonicitet : Med exempel från svensk modernistisk lyrik

  Författare :JIMMIE SVENSSON; Christina Ljungberg; Jimmie Svensson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :Ikoniciet; Peirce; 1900-talslyrik; Versifikation; bildspråk; Intertextualitet; Metapoesi; Emotionalitet;

  Sammanfattning : Thisthesis revisits and explores the relationship between verse and meaning bymeans of the notion of iconicity, i.e.,as signs primarily based on similarity. The aim of the thesis is to show howverse and its interaction with words and sentences create meaning and can be anintegrated part in the interpretation or understanding of the poem as a whole. LÄS MER

 2. 2. Lek som matematisk aktivitet : hur matematiska aktiviteter konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats

  Författare :Christina Svensson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :kompetensutveckling; matematiska aktiviteter; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur 61 pedagogers förståelse av Bishops matematiska aktiviteter Leka, Förklara, Designa, Lokalisera, Mäta och Räkna förändras under en kompetensutvecklingsinsats. Med stöd av vetenskapliga metoder inom sociokulturella teoribildningar, bidrar studien till att synliggöra historiska och kulturella motstånd som genom medierande handlingar producerats i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Altered cell signaling linked to neurodegeneration : Studies on scrapie-infected neuroblastoma cells and activated microglia

  Författare :Christina Svensson; Tiit Land; Gianluigi Forloni; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Prion disease; Inflammation; MAPK; Microglia activation; Neuroblastoma; Neurochemistry; Neurokemi; Neurochemistry and Neurotoxicology; neurokemi och neurotoxikologi;

  Sammanfattning : Prion diseases are neurodegenerative disorders that can affect humans and animals. The underlying event is a conformational change of the normal cellular prion protein (PrPC) into an aberrant isoform termed PrP-scrapie (PrPSc). PrPSc is thought to lead to neurodegeneration and activation of glial cells. LÄS MER

 4. 4. Structural Growth in Mountain Birch, Betula pubescens ssp. czerepanovii

  Författare :Christina Borg; Brita Svensson; Staffan Karlsson; Seppo Neuvonen; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; Ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology; Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Sammanfattning : In this thesis, I have studied long shoot performance in the monoecious, deciduous tree Betula pubescens ssp. czerepanovii. LÄS MER

 5. 5. Virtual Learning Environments in Higher Education : A Study of User Acceptance

  Författare :Christina Keller; Sven Carlsson; Birger Rapp; Fredrik Nilsson; Lars Svensson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; e-learning; web-based learning; virtual learning environment; technology acceptance; organisational learning; diffusion of innovations; Informatics; Informatik; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : The aim of the thesis was to create knowledge about factors influencing acceptance of virtual learning environments among academic staff and students in blended learning environments. The aim was operationalised by four research questions. LÄS MER