Lek som matematisk aktivitet : hur matematiska aktiviteter konstitueras i förskola och förskoleklass och hur de förändras under en kompetensutvecklingsinsats

Sammanfattning: Föreliggande studie undersöker hur 61 pedagogers förståelse av Bishops matematiska aktiviteter Leka, Förklara, Designa, Lokalisera, Mäta och Räkna förändras under en kompetensutvecklingsinsats. Med stöd av vetenskapliga metoder inom sociokulturella teoribildningar, bidrar studien till att synliggöra historiska och kulturella motstånd som genom medierande handlingar producerats i verksamheten. Med inspiration från Engeströms kulturhistoriska aktivitetsteori och Wartofskys tre hieratiska nivåer av artefakter synliggörs i vilken utsträckning motstånden bidrar till förändring. Det empiriska materialet, som består av pedagogers skriftliga dokumentationer och reflektioner under kollegiala samtal, besvarar frågan: vilken typ av motstånd som synliggörs för en förändrad förståelse av Leka, Förklara och Designa som matematiska aktiviteter under insatsen. Det första motståndet för förändring är i kombination med deltagarnas uppfattning om att matematiska situationer uppstår så snart barn leker. Med stöd av Bishops begrepp för Leka leder insatsen till nya möjligheter för deltagarna att stödja både barns utveckling av lek som det matematiska tänkandet. Det andra motståndet som framkommer är för Förklara. Motståndet uppstår som ett resultat av hur barns handlingar i matematiska situationer synliggörs i dokumentationerna under de kollegiala samtalen. Deltagarna riktar uppmärksamheten på barnens verbala uttryck vilket leder till att insiktsfulla medierande handlingar i form av andra kreativa uttrycksformer förringas. Motståndet för förändrad förståelse av Designa uppstår utifrån deltagarnas tidigare tolkningar av matematik som ett icke kreativt ämne. Även i detta sista motstånd synliggörs hur andra kreativa uttrycksformer underskattas av deltagarna utgörande som matematiska situationer före insatsen. Under insatsen bidrar dock samtliga motstånd som framkommer med stöd av vetenskapliga teorier till nya insikter om matematiska situationer utgörande av Bishops matematiska aktiviteter i praktiken.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.