Mortality in Oxygen-Dependent Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Possibilities for Pharmacological Interventions

Detta är en avhandling från Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Bakgrund Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig orsak till död världen över och dödligheten ökar främst bland kvinnor. Patienter med kronisk syrebrist på grund av KOL behandlas med hemsyrgas (LTOT), men har mycket hög dödlighet. Kunskapen är idag bristfällig kring könsskillnader och tidstrender i dödlighet och dödsorsaker, betydelsen av andra sjukdomar (samsjuklighet) för dödligheten samt huruvida behandling med hjärtkärlläkemedel kan förbättra dessa patienters överlevnad. Syfte Att för patienter med syrgaskrävande KOL mäta: • Skillnader mellan kvinnor och män i överdödlighet för olika dödsorsaker jämfört med den svenska befolkningen (studie I). • Förändringar över tid i dödlighet och dödsorsaker (studie II). • Könsskillnader i samsjuklighet och huruvida samsjuklighet förklarar skillnaden i dödlighet mellan kvinnor och män (studie III). • Effekter av hjärtkärlläkemedel på dödligheten (studie IV). Patienter i artiklarna I - IV Patienter som påbörjat behandling med LTOT för KOL i Sverige 1987 – 2004 (studie I och II), 1992 – 2008 (studie III) och oktober 2005 – juni 2009 (studie IV) i det nationella andningssviktsregistret Swedevox. Resultat och sammanfattning Kvinnor lever längre än män efter start av LTOT men har högre överdödlighet än män jämfört med den svenska befolkningen och förlorar därmed fler förväntade levnadsår. Samsjukligheten skiljer sig mellan män och kvinnor men förklarar inte könsskillnaden i dödlighet. Över tid har dödligheten i andra sjukdomar än KOL, såsom kardiovaskulär sjukdom ökat. Överdödligheten jämfört med svenska befolkningen har ökat över tid. Behandling med ACE-hämmare / angiotensinreceptorblockerare, trombocythämmare och statiner kan förbättra överlevnaden medan betablockerare tenderar att minska överlevnaden för patienter med syrgaskrävande KOL.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)