Kundupplevd kvalitet i tjänsteverksamheter: En analys och kritik av den företagsekonomiska dialogen

Detta är en avhandling från Hans Lindquist, Hantverkaregatan 17, S-211 55 Malmö or Jan E Persson, Torgasträdet 18c, S-296 72 Yngsjö

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kundens subjektiva upplevelse eller uppfattning har kommit att bli en närmast självklar utgångspunkt för dagens diskussioner om hur man bör definiera och mäta kvalitet på tjänster. Begreppet kundupplevd tjänstekvalitet har etablerats som något av ett axiom både inom näringslivet och inom företagsekonomisk forskning. I denna studie gör författarna en kritisk analys av begreppet kundupplevd tjänstekvalitet och visar varför detta begrepp långt ifrån är oproblematiskt och självklart. Författarna argumenterar i studien för ett intersubjektivt kvalitetsbegrepp och visar hur teoretiska såväl som vardagliga utsagor om kvalitet på tjänster kan analyseras som sociala och språkliga produkter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.