Ordbetoning och ordbetydelse i rumänska

Detta är en avhandling från Linguistics and Phonetics

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling är en dokumentation av mina undersökningar av det rumänska ordet. Jag har som allmänlingvist undersökt några aspekter av det rumänska ordet fonologiskt, fonetiskt och semantiskt. Det finns också mycket skrivet om morfologin i rumänska. Man är väl medveten om att en del suffix tar betoning och andra inte. Men ingen har utnyttjat denna kunskap för att systematiskt undersöka hur morfologin och betoningen hänger ihop på ordnivå. Detta redogör jag för i del A. Då jag höll på med att reda ut betoningen uppstod ett problem, nämligen vokalkvantitet. I del B kan man läsa hur denna undersökning gick till och slutledningarna. Del C handlar om ordbetydelse. Med hjälp av datalingvistiska, kognitiva och tvärlingvistiska metoder visar jag vilken betydelse de sex vanligaste kommunikationverben i rumänska har.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.