Sökning: "semantik"

Visar resultat 1 - 5 av 60 avhandlingar innehållade ordet semantik.

 1. 1. Kausalitet och semantik : Ett bidrag till belysningen av förhållandet mellan lingvistisk språkteori och hermeneutisk fenomenologi

  Författare :Ulf Ottosson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Svenska språket; Swedish;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. If I can taste it, I want it... : sensory marketing in grocery retail stores

  Författare :Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER

 3. 3. Analogical reasoning in science education : - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  Författare :Jesper Haglund; Helge Strömdahl; Konrad Schönborn; Roland Kjellander; Kevin Dunbar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Sammanfattning : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. LÄS MER

 4. 4. Lexikal betydelseutveckling i teori och praktik : En analys av fem definitionsformler i Svenska Akademiens ordbok och de semantiska förändringsmekanismer som de beskriver

  Författare :Pär Nilsson; Svenska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; lexikografi; semantik; kognitiv lingvistik; betydelseförändring;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks betydelsebeskrivningen i Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (SAOB) i ljuset av teoretisk semantik. De fem etablerade och i ordbokens definitionstext högfrekventa formlerna, eller semantiska etiketterna, "bildlig", "oegentlig", "utvidgad", "allmännare" och "överförd användning" studeras ur olika perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Elis Eriksson: Ting och tecken

  Författare :Fred Andersson; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

  Sammanfattning : The title of this thesis translates as "Elis Eriksson: Objects and Signs" and concerns the life and work of the Swedish artist Elis Eriksson (1906-2006) as analysed from a semiotic point of view. The semiotic theory applied in the thesis is to be regarded as a theory of cultural semiotics or socio-semiotics, explicitly critical towards the rigid application of linguistic models so often associated with semiotic studies in the human sciences. LÄS MER