Sökning: "the swedish road administration SRA"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden the swedish road administration SRA.

 1. 1. The common customers on wheels : interaction between Swedish authority and vehicle industry in traffic safety product realisation

  Författare :Bo Zhu; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :products realisation; inter-organisational interaction; vehicle industry; the swedish road administration SRA ; road user; traffic safety needs; traffic safety demands; legal approach; and commercial approach; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : The overall goal of this thesis is to explore the possibilities to improve the interaction between the authorities and the vehicle industry in traffic safety product realisation. The difference between human traffic safety needs, road users' traffic safety needs and their traffic safety demands are highlighted. LÄS MER

 2. 2. Road structures under climate and land use change : Bridging the gap between science and application

  Författare :Zahra Kalantari; Folkeson Lennart; Nachtnebel Hans-Peter; KTH; []
  Nyckelord :Adaptation; extreme rainfall events; runoff; land use; climate change; flood hazard; SRA - Transport; SRA - Transport; Järnvägsgruppen - Infrastruktur; Järnvägsgruppen - Infrastruktur;

  Sammanfattning : Future changes in climate and land use are likely to affect catchment hydrological responses and consequently influence the amount of runoff reaching roads. Blockages and damage to under-dimensioned infrastructure can be extremely costly for the regions affected. LÄS MER

 3. 3. The application of environmental requirements in procurement of road maintenance in Sweden

  Författare :Charlotta Faith-Ell; Lennart Folkeson; Brian Atkin; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; green procurement; road maintenance; environmental management; environmental requirement; trucks; vehicles; Miljöteknik; Environmental engineering; Miljöteknik;

  Sammanfattning : The Swedish Road Administration (SRA) is responsible for maintenance of the state-run roads in Sweden. The SRA also has an overarching responsibility for the state of the environment in the road transport sector. LÄS MER

 4. 4. A safe road transport system : Factors influencing injury outcome for car occupants

  Författare :Helena Stigson; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Crash pulse recorder; crash severity; injury prevention; real-life crashes; road safety; safety performance indicator; holistic;

  Sammanfattning : Given that over a million people are fatally injured in road accidents each year, the need for a systematic proactive approach is undeniable. The Swedish Road Administration (SRA) has developed a model for a safe road transport system based on the Vision Zero philosophy, to identify and prevent deviations from a safe system approach with regard to crashes. LÄS MER

 5. 5. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  Författare :Per-Åke Andersson; Per Olov Lindberg; Torbjörn Larsson; Jonathan Bard; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; Optimization; systems theory; Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. LÄS MER