Sökning: "sofie areljung"

Hittade 1 avhandling innehållade orden sofie areljung.

  1. 1. Utanför experimentlådan kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Sofie Areljung; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; science education; knowledge cultures; symbolic gender; working theories; time; matter; design-based research; pedagogiskt arbete; educational work;

    Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute knowledge on conditions for science teaching in preschool. While Swedish preschool practices commonly build on children’s subjective experiences, scientific knowledge production is often associated with objectivity and detachedness. LÄS MER