Sökning: "literacy ipad"

Hittade 1 avhandling innehållade orden literacy ipad.

  1. 1. I skrivandets spår : elever skriver i SO

    Författare :Christina Lindh; Malmö universitet; []
    Nyckelord :literacy practices; disciplinary literacy; writing events; writing acts; writing practices; social science education; social studies; secondary school; New Literacy Studies; Triadic model; the Wheel of writing; strategic and communicative actions; ethnography; semiotic resources; digital tools; ICT; skriftbruk; ämnesspecifik litteracitet; skrivhändelser; skrivhandlingar; skrivpraktiker; samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap; grundskolan åk 7-9; triadmodellen; skrivhjulet; strategisk; rituell och kommunikativ handling; etnografi; semiotiska resurser; medierande redskap; digitala redskap; en-till-en; Ipad;

    Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER