Sökning: "samhällsorienterande ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden samhällsorienterande ämnen.

 1. 1. Elever möter samhällsfrågor : Didaktiska och bildningsteoretiska perspektiv på samhällsorienterande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor

  Författare :Sara Blanck; Martin Stolare; Martin Jakobsson; Jan Löfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; civics; social issues; teaching; subject integration; pupils; didactical choices; curriculum principles; powerful knowledge; specialised knowledge; everyday knowledge; educational theory; Klafki; Bildung; epoch-typical; educational reconstruction; grades 4–6; grades 7–9; compulsory school; interdisciplinary curricula; interdisciplinary teaching; conceptual change; inferences; migration biographies; sustainable development; samhällsorienterande ämnen; Samhällskunskap; undervisning; ämnesintegration; elever; didaktiska val; curriculumprinciper; kraftfull kunskap; specialiserad kunskap; vardaglig kunskap; bildningsteori; Klafki; bildning; epoktypiska samhällsfrågor; didaktisk rekonstruktion; årskurs 4–6; årskurs 7–9; grundskola; ämnesövergripande; ämnessamspel; begreppslig förändring; begreppslig utveckling; inferenser; migrationsbiografier; hållbar utveckling; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i didaktik och bildningsteoretiska perspektiv är syftet med denna avhandling att undersöka och analysera ämnesövergripande undervisning om epoktypiska samhällsfrågor i grundskolan för att utveckla kunskap om undervisningens didaktiska möjligheter och utmaningar.Avhandlingen är en sammanläggning och består av tre ingående texter: en licentiatuppsats om samhällskunskapsämnet i ämnesintegrerad undervisning som genomfördes 2012–2014 samt två artiklar från forskningsprojektet ”Att utveckla undervisning i samhällsfrågor: om didaktiska val i SO-ämnena i grundskolans mellanår 4-6” som genomfördes 2017–2022. LÄS MER

 2. 2. Lärares samtal om etik : Sociala representationer av etikundervisning på mellanstadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena

  Författare :Helena Anderström; Osbeck Christina; Kerstin von Brömssen; Robert Thornberg; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teachers; teaching; ethics education; primary school; social studies; social representation; focus groups interwievs; Lärare; undervisning; etikundervisning; skolåren 4–6; sociala representationer; fokusgruppsintervjuer; samhällsorienterande ämnen; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This study draws attention to how teachers view and reason about ethics education in social studies. Based on the Social representation theory, the study aim to answer questions about the content and themes which are expressed in the teachers' conversations about ethics education. LÄS MER

 3. 3. Demokratiuppdrag och demokratiska arbetsformer i grundskolans mellanår : En demokratididaktisk studie med fokus på SO-undervisning

  Författare :Anna Henriksson Persson; Sara Irisdotter Aldenmyr; Getahun Yacob Abraham; Christina Osbeck; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Grades 4-6; democracy mission; democratic working methods; social sciences; teacher; skolår 4-6; demokratiuppdrag; demokratiska arbetsformer; samhällsorienterande ämnen; lärare; Pedagogiskt arbete; Educational Work; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : This study deals with the democracy mission of school, in which democratic working methods are a central part. The aim is to contribute with knowledge about how teachers as professional actors construct meaning of and shape to the democracy mission of school. LÄS MER

 4. 4. I skrivandets spår : elever skriver i SO

  Författare :Christina Lindh; Malmö universitet; []
  Nyckelord :literacy practices; disciplinary literacy; writing events; writing acts; writing practices; social science education; social studies; secondary school; New Literacy Studies; Triadic model; the Wheel of writing; strategic and communicative actions; ethnography; semiotic resources; digital tools; ICT; skriftbruk; ämnesspecifik litteracitet; skrivhändelser; skrivhandlingar; skrivpraktiker; samhällsorienterande ämnen; samhällskunskap; grundskolan åk 7-9; triadmodellen; skrivhjulet; strategisk; rituell och kommunikativ handling; etnografi; semiotiska resurser; medierande redskap; digitala redskap; en-till-en; Ipad;

  Sammanfattning : Tracing writing. Students writing in the context of Social studies education. This doctoral thesis is a contribution to the field of writing research and to the understanding of literacy practices as part of disciplinary learning. LÄS MER

 5. 5. Visual Storytelling Interacting in School : Learning Conditions in the Social Science Classroom

  Författare :Linnéa Stenliden; Jörgen Nissen; Eva Reimers; Mikael Jern; Monika Vinterek; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Data visualization; geovisual analytics; visual storytelling; interaction; learning activities; learning conditions; social science education; Data visualisering; geovisual analytics; visual storytelling; interaktion; läraktivitet; lärandevillkor; samhällsorienterande undervisning;

  Sammanfattning : The aim of this compilation thesis is to understand how technology for visual storytelling can be shaped and used in relation to social science education in primary school, but also how social dimensions, technical and other matters create emerging learning conditions in such an educational setting. The visual storytelling technology introduced and used in the study is ‘the Statistics eXplorer platform, a geovisual analytics. LÄS MER