Sökning: "civil defence"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden civil defence.

 1. 1. Public Private Business Models for Defence Acquisition - A Multiple Case Study of Defence Acquisition Projects in the UK

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Thomas Ekström; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Defence transformation; military logistics; supply chain; support chain; defence acquisition; Business Model; Public Private Participation; Cooperation and Partnership; Value-for-Money; performance; risk; multiple case study; misalignment; transformation av försvaret; militär logistik; försörjnings- och underhållskedja; försvarsanskaffning; affärsmodell; offentlig privat samverkan; valuta för pengarna; prestation; multipel fallstudie; inkonsekvens;

  Sammanfattning : Alltsedan det kalla kriget slutade har försvarssektorn, framförallt militär logistik och försvarsmaterielanskaffning, genomgått en genomgripande transformation. Flera faktorer har bidragit till transformationen: förändringar i länders och organisationers försvars- och säkerhetspolitik; reducerade försvarsbudgetar; deltagande i fredsbevarande och fredsframtvingande operationer; erfarenheter från dessa operationer, inte minst inom logistikområdet; den revolutionära utvecklingen inom Informations- och Kommunikationsteknologin; utvecklandet av nya koncept inom företagande och affärslogistik; samt förändringar in den europeiska lagstiftningen avseende offentlig upphandling. LÄS MER

 2. 2. Preparing for Preparedness - Shaping Crisis Planning Processes in Local Authorities

  Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

  Författare :Kerstin Eriksson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Ability to respond to crises; Preparedness planning process; Crisis management; Local authority; Municipality;

  Sammanfattning : In the developed countries the public expect society to be prepared for, and step in, if something out of the ordinary happens. This public pressure appears to have increased the demand for crisis preparedness planning. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Dynamics of Security Community-Building in the Post-Cold War Era : Spain, Morocco and the European Union

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm Univeristy

  Författare :Niklas Bremberg; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; security; community; practice; institution; constructivism; crisis management; transgovernmental; network; European Union; Spain; Morocco; trade; defence; civil protection; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to make a theoretical as well as an empirical contribution to the debate on the security community concept in International Relations (IR) by way of conducting a study of the European Union (EU) as a security community-building institution in the case of Spain and Morocco. The security community concept originally sought to define the conditions under which the threat of inter-state war would be mitigated through social transaction and expectations of peaceful change between societies and states. LÄS MER

 4. 4. Supporting Requirements Management by Requirements-driven Product Modelling

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm Univeristy

  Författare :Krister Sutinen; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design support system; systems engineering; product modelling; requirements management; requirements traceability;

  Sammanfattning : This research aims to develop and evaluate an integrated product lifecycle model to support requirements-driven product development. Requirements-driven product development emphasises that requirements define and set objectives for the product development process. LÄS MER

 5. 5. "Nationens livsfråga" : Propaganda och upplysning i försvarets tjänst 1944-1963

  Detta är en avhandling från Stockholm : Santérus Förlag

  Författare :Magnus Hjort; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; the 20th century; autonomy; control; the cold war; defence information; defence propaganda; military propaganda; civil-military relations; democracy; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the problem of autonomy versus control in the field of defence propaganda and defence information. The study has its foundation in two classical problems of democratic theory: the issue of political control over bureaucracies and the question of the involvement of non-governmental organizations in public administration. LÄS MER