Sökning: "byggherrediskurs"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet byggherrediskurs.

  1. 1. Gestaltningsprogram i stadsutvecklingsprojekt

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Elisabeth Tornberg; KTH.; [2008]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architectural analysis; architectural program; property developer discourse; discourse analysis; aesthetic design program; municipality planning; architectural quality programs; planning process; road movie; city development; city environment program; traffic planning discourse analysis; instrument of evaluation; road architecture; Arkitekturdiskurs; arkitekturprogram; byggherrediskurs; diskursanalys; gestaltningsprogram; kommunal planering; kvalitetsstyrning; planeringsprocess; road movie; stadsutveckling; stadsmiljöprogram; trafikplaneringsdiskurs; utvärderingsinstrument; vägarkitektur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

    Sammanfattning : This licentiate thesis on architecture addresses how the state and municipalities use programs that deal with the design process in town planning projects. The author describes the process of creating an aesthetic design program and also studies a completed aesthetic design program. LÄS MER