Sökning: "Robin Öz"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Robin Öz.

  1. 1. Nanofluidics for Static and Dynamic DNA-Protein Interaction Studies - Repair of Double-Strand Breaks from a Single-Molecule Perspective

    Författare :Robin Öz; Chalmers University of Technology; []
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Single-molecule; Protein; NHEJ; Dynamic; DNA repair; HR; Biomolecule interactions; Microscopy; Fluorescence; Nanofluidics;

    Sammanfattning : Double-strand breaks (DSBs) is one of the most lethal forms of DNA damage. A single DSB may result in stalling of vital cellular machineries, and thus, requires immediate measures by the cell. LÄS MER