Sökning: "Laura Machat-From"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Laura Machat-From.

  1. 1. Identity, Old(er) Age and Migrancy A Social Constructionist Lens

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Laura Machat-From; Sandra Torres-Örsten; Lars Andersson; Finnur Magnússon; [2017]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; identity; migrancy; old age; older migrants; social constructionism; ethnicity; ageing; identity categories; social positions; identity negotiation; identitet; invandrarskap; hög ålder; utrikesfödda äldre; äldre invandrare; socialkonstruktionism; etnicitet; åldrande; identitetskategorier; sociala positioner; identitetsförhandling;

    Sammanfattning : ldentity research in relation to ethnicity and migration has tended to focus an younger people whilst identity research in relation to ageing and old(er) age has not focused an migrants. This inadvertent mutual neglect has led to a lack of identity research that examines the identity categories of old(er) age and migrancy together, a lacuna that this dissertation aims to redress. LÄS MER