Sökning: "Kristian Lindqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Kristian Lindqvist.

  1. 1. On Experiment Design in Identification of Smooth Linear Systems

    Författare :Kristian Lindqvist; KTH; []
    Nyckelord :Experiment Design; Identification for control; Convex optimization; Linear matrix inequalities;

    Sammanfattning : .... LÄS MER