Sökning: "Jörgen Sparf"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jörgen Sparf.

  1. 1. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

    Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

    Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; [2014]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

    Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER