Sökning: "Mikael Klintman"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Mikael Klintman.

 1. 1. Nature and the Social Sciences : Examples from the Electricity and Waste Sectors

  Författare :Mikael Klintman; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ecology; critical realism; electricity; environment; epistemology; green identity; greening; meta-theory; nature; ontology; social science; public participation; waste; windpower; sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : The book has two interrelated objectives. One objective is meta-theoretical and concerns the exploration of theoretical debates connected to issues of studying society and environmental problems; another objective is empirical/analytical, referring to the analysis of "green" public participation in the electricity and waste sectors in Sweden, and partly in the Netherlands as well as the UK. LÄS MER

 2. 2. Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland

  Författare :Karin Edberg; Adrienne Sörbom; Anna Storm; Kerstin Jacobsson; Mikael Klintman; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Energy infrastructure; natural gas; wind power; framing; social practice; facility siting; place; trust; risk; energy transition; climate change; environment; national security; Gotland; Energiinfrastruktur; naturgas; vindkraft; inramningar; sociala praktiker; lokaliseringar; plats; tillit; risk; energiomställning; klimat; miljö; säkerhetspolitik; Gotland.; Politics; Economy and the Organization of Society; Politik; ekonomi och samhällets organisering; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : Energisystemet omstruktureras. Nya energikällor tillkommer och andra fasas ut samtidigt som efterfrågan på energi kvarstår ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 4. 4. Everybody knows? : Conversational coproduction in communication of addiction expertise

  Författare :Katarina Winter; Mikaela Sundberg; Johan Edman; Mikael Klintman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conversational coproduction; coproduction of knowledge; science and technology studies; expert communication; science communication; public participation; publics; experts; addiction; codependency; media; politics; conversation analysis; biomedicalization; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The coproduction idiom within Science and Technology Studies (STS) centers on how science and society produce knowledge together. The current thesis explores expert communication – which is immersed in the relationship between science and society – as a case for understanding such coproducing processes. LÄS MER

 5. 5. Livsstilsförändringar och "grön" teknik : Om relationen mellan ekonomisk och ekologisk rationalitet i miljöpolitiken

  Författare :Thomas Öst; Eva Sandstedt; Mikael Klintman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Sociology; analytic dualism; dialectical conflict; ecological modernisation; energy saving measures; explanatory critique; lifestyle changes; logical contradiction; sustainable development; Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation is a study on the contemporary environmental policy discourse called ecological modernisation and especially on eco-modernist social theory. Its central tenet on the (forthcoming) simultaneous existence of economic rationality and ecological rationality constitutes the primary object of an ‘explanatory critique’. LÄS MER