Sökning: "Sårbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 69 avhandlingar innehållade ordet Sårbarhet.

 1. 1. Sårbarhet i logistikkanaler : en studie av svensk fordonsindustri 

  Författare :Göran Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vulnerability; inbound; outbound; logistics; supply chain; disturbance; consequence; trend;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Aktörer i risklandskapet : Ett interaktivt spel om risk och sårbarhet i moderna stadslandskap

  Författare :Nicklas Guldåker; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel; risklandskap; metod; sårbarhet; risk; Spel;

  Sammanfattning : Denna licentiatavhandling är resultatet av det ÖCB-finansierade projektet: ”Det sårbara samhället. Om hushållens vardagsliv och beredskap”. Arbetet består av tre delar, två skrivna och en internetbaserad metod. LÄS MER

 3. 3. Sårbarhet, mod och inbjudan : Unga vuxnas strävan efter välbefinnande i en tillvaro präglad av existentiell oro

  Författare :Maria Lundvall; Elisabeth Lindberg; Gunilla Carlsson; Catrine Kostenius; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Young adults; healthcare professionals; existential concerns; reflective lifeworld research; caring sciences; caring relationship; phenomenology; Människan i vården; The Human Perspective in Care;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of the thesis is to examine how young adults experiences life living with existential concerns and how well-being is enabled when living with existential concerns. Approach and method: A reflective lifeworld research (RLR) approach guided this dissertation’s methodological approach. LÄS MER

 4. 4. Climate vulnerability assessment methodology : Agriculture under climate change in the Nordic region

  Författare :Lotten Wiréhn; Tina-Simone Schmid Neset; Björn-Ola Linnér; Giuseppe Feola; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Agriculture; Assessment methodology; Climate change; Geographic Visualization; Indicator-based methods; Vulnerability; Bedömningsmetodologi; Geografisk Visualisering; Indikatorbaserade metoder; Jordbruk; Klimatförändringar; Sårbarhet;

  Sammanfattning : Food security and climate change mitigation are crucial missions for the agricultural sector and for global work on sustainable development. Concurrently, agricultural production is directly dependent on climatic conditions, making climate change adaptation strategies essential for the agricultural sector. LÄS MER

 5. 5. Tillit i samhällsskyddets organisation : Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Författare :Jörgen Sparf; Roine Johansson; Susanna Öhman; Erna Danielsson; Mikael Klintman; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER