Sökning: "Krishantering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Krishantering.

 1. 1. Krishantering, hushåll och stormen Gudrun : Att analysera hushålls krishanteringsförmåga och sårbarheter

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Nicklas Guldåker; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Household; Actor-network theory; Hurricane Gudrun; Crisis management; Vulnerability; Crisis management capability; Time-geography; Krishantering; Stormen Gudrun; Krishanteringsförmåga; Hushåll; Aktör-nätverksteorin; Sårbarhet; Tidsgeografi;

  Sammanfattning : Severe crises and disasters such as the Hurricane Gudrun and their consequences will probably occur in the future. However, there are many uncertainties concerning disasters and their effects. LÄS MER

 2. 2. Tillit i samhällsskyddets organisation Om det sociala gränssnittet i risk- och krishantering mellan kommunen och funktionshindrade

  Detta är en avhandling från Östersund : Mittuniversitetet

  Författare :Jörgen Sparf; Mittuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Riskhantering; Krishantering; Sårbarhet; Samhällsskydd och beredskap; Organisation; Funktionshinder; Tillit;

  Sammanfattning : Systemet för samhällsskydd och beredskap i Sverige har sedan 1990-talet genomgått en rad förändringar gällande juridik, organisering och ansvar. Framför allt har kommunernas ansvar inom området ökat och systemet har kommit att bli mer beroende av aktörer i lokalsamhället. LÄS MER

 3. 3. Behind the Charts - Exploring Conditions for High Level Emergency Response Management in a Complex Environment

  Detta är en avhandling från Fire Safety Engineering and Systems Safety

  Författare :Christian Uhr; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; krishantering; ledning; trust; social networkanalysis; complex adaptive systems; emergency response management; crisis management; emergency management; disaster management; respons; responssystem; ledningssystem; nätverk; förtroende;

  Sammanfattning : The thesis uses, as a starting point for a discussion of emergency response management, the problem of gradual coordinated adaptation of management functions in relation to an event and its dynamics. Empirical observations and analyses carried out in the research project show that important problemsolving processes not included in, and sometimes diverging from, planning and preparations frequently occur. LÄS MER

 4. 4. Crisis management psychological challenges for leaders

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Susanne Hede; Karlstads universitet.; Försvarshögskolan.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; crisis; crisis management; crisis preparedness; leadership; learning; motivation; municipal; psychology; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : I Sverige liksom i många andra länder har fokus på krishantering ökat. Detta beror till stor del på kriser som har inträffat nationellt och internationellt. Dessa kriser har bland annat föranlett nya lagar inom krishantering. LÄS MER

 5. 5. Vulnerability and Power Social Justice Organizing in Rockaway, New York City, after Hurricane Sandy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Sara Bondesson; Uppsala universitet.; Försvarshögskolan.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statskunskap; Political Science; Social vulnerability; Disaster risk reduction; Social movements; Power; Empowerment; Hurricane Sandy; Rockaway; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; social vulnerability; disaster risk reduction; social movements; power; empowerment;

  Sammanfattning : Det här är en studie om katastrofer, sårbarhet och makt. Avhandlingenspringer ur ett forskningsproblem: främjandet av marginaliserade gruppersegenmakt (empowerment) tros fungera bäst om den sker inifrån den egnagruppen och utifrån självorganiserande principer, men trots detta initierasoch styrs emancipatoriska projekt ofta av aktörer som inte själva tillhör marginaliseradegrupper. LÄS MER