Sökning: "Erna Danielsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Erna Danielsson.

  1. 1. Är delaktighet möjlig i en byråkrati? en fallstudie inom Försvarsmakten av det arbete som föregick försvarsbeslut -96

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Erna Danielsson; Umeå universitet.; [2002]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; organisation; participation; bureaucracy; hierarchy; oligarchy; leadership; military affairs;

    Sammanfattning : This thesis is about the conflict between participation and bureaucracy. This conflict is illustrated by a case study within the Swedish Armed Forces under the activity that preceded the 1996 Resolution on Defence. LÄS MER