Sökning: "Egle Rindzeviciute"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Egle Rindzeviciute.

  1. 1. Constructing Soviet Cultural Policy : Cybernetics and Governance in Lithuania after World War II

    Författare :Egle Rindzeviciute; Irina Sandomirskaja; Martin Kylhammar; Tony Benett; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Cultural policy; governance; cybernetics; Lithuania; the Soviet Union; governmentality; Kulturpolitik; styrning; cybernetik; Litauen; Sovjetunionen; governmentality; Cultural heritage and cultural production; Kulturarv och kulturproduktion;

    Sammanfattning : Efter första världskriget var Sovjetunionen en av de första moderna stater som uttryckligen ägnade sig åt att övervaka och styra kulturen, vilket tog sig formen av en formaliserad och institutionaliserad statlig kulturpolitik. I denna övervakningsoch styrningsprocess försåg vetenskap och teknologi staten med konceptuella och materiella resurser vilka användes för att definiera såväl själva processen som föremålet för den. LÄS MER