Sökning: "Barbro Allardt Ljunggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Barbro Allardt Ljunggren.

  1. 1. Åland som språksamhälle Språk och språkliga attityder på Åland ur ett ungdomsperspektiv

    Detta är en avhandling från Stockholm : Centrum för tvåspråkighetsforskning

    Författare :Barbro Allardt Ljunggren; Stockholms universitet.; [2008]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Åland; Åland Island; language attitudes; adolescents; autonomy; quantitative study; affinity; language competence; majority-minority relaations; secure insecure groups; interactive acculturation; HUMANITIES and RELIGION Other humanities and religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Övrig humaniora och religionsvetenskap; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

    Sammanfattning : The present thesis deals with Åland, i.e. the Åland Islands, as a language environment. Its main focus is on the language attitudes of adolescents. LÄS MER