Sökning: "Anna Öqvist"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Anna Öqvist.

  1. 1. Skolvardagens genusdramaturgi en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :Anna Öqvist; Luleå tekniska universitet.; [2009]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences - Education; Socialvetenskap - Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. LÄS MER