Sökning: "15th century icon"

Hittade 1 avhandling innehållade orden 15th century icon.

  1. 1. Bilder och berättelser om Sankt Nikolaus : Några vitaikoner studerade mot bakgrund av text och liturgi

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Irina Brändén; Eva Lindqvist Sandgren; Carina Jacobsson; Mia Ahlbäck Åkestam; [2018]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; vita icon; narrative icon; narrative cycle; icon; visual grammar; S Nicholas of Myra; 15th century icon; 16th century icon; 17th century icon; narrative structure; pictorial program; spatial relations; text and image; hagiography; iconography; iconostasis; icon and liturgy; Nationalmuseum.; Konstvetenskap; History of Art;

    Sammanfattning : This dissertation concerns the pictorial language and communicative aspects of the vita icons of S Nicholas. The starting point is three vita icons of the saint of Russian origin in Nationalmuseum, Stockholm, dated to the end of the 15th century to the middle of the 17th century. LÄS MER