Erfarenheter av zen

Detta är en avhandling från Bokförlaget Nya Doxa

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det här arbetet handlar om individuell religiositet, snarare än om religion. Min studie rör i första hand människor som utövar zen, och har mindre att göra med zenbuddhism som ideologiskt system. Jag försöker utforska det stora gapet mellan teori och praktik. De mer abstrakta doktrinerna och idealiserande normerna har haft en benägenhet att dominera arbeten om zen, såväl konfessionella som vetenskapliga, på bekostnad av de individuella utövarnas erfarenheter och föreställningar. Jag försöker skildra mitt "lärlingskap" med sotozenprästen Shohaku Okumura, vardagslivet i Antaiji (ett sotozenkloster i Japan) och vid Minnesota Zen meditation Center (en sotozenlekmannapraktik i Minneapolis, USA) så nyanserat och levande som möjligt. Det är framförallt två aspekter som filtrerar mycket av mitt material. Den första rör processen av undervisning och överföring i zen. Genom att illuminera och betona den avgörande relationen mellan lärare och elev, försöker jag beskriva och reflektera över olika möjligheter, metoder och attityder i överföringen av sätt att vara och förstå i olika zenkontexter i Japan och i USA. Den andra aspekten rör ritualiserade aktiviteter i zen. Min ambition är att synliggöra utövarnas individuella erfarenheter och förståelser av zazen (sittande meditation), oryoki (formaliserade ätandet) och recitationen, för att utforska detta empiriska material utifrån en mer allmän antropologisk ritualteori (inspirerad av Humphrey & Laidlaw. Grundläggande för hela arbetet är frågor av följande karaktär: Hur överför man egentligen zen? Hur undervisar man insikt, erfarenhet och förhållningssätt? Vad händer mellan lärare och elev? Hur förändrar och förädlar man mänskligt beteende? Vad sker på ett individuellt plan i en kollektivt ritualiserad och religiös handlingsvärld? I vilken utsträckning är det möjligt att fostra önskvärt mänskligt beteende i formaliserade aktiviteter? Lär man sig av nödvändighet att vara närvarande, uppmärksam och omsorgsfull i ett "öppet", föränderligt liv genom att underkasta sig en sträng, "sluten" oföränderlig ritualisering? Berättelserna i boken har fötts genom mitt deltagande i praktiken, och genom att jag har delat liv med människor som praktiserar. Jag utgår ifrån mina egna erfarenheter för att hitta frågor och nycklar till andras erfarenheter och föreställningar. I största möjliga utsträckning försöker jag skildra denna process av interagerande, i en strävan att göra det liv som pågår rättvisa, och i ett försök att återskapa det i en så personlig, läsvänlig och livfull literär stil som möjligt. Jag hade här tänkt en betydligt längre sammanfattning, men fullständigt utmattad, i tidsnöd och efter att på kort tid "förlorat" långa textmassor (av sammanfattning i just denna ruta) genom feltryckningar, tar jag det som ett tecken på att 1237 sidor om zen varken ska eller låter sig sammanfattas. Om det är någon som verkligen är intresserad av att veta mer om denna omfattande skildring av konkret zenliv (eller rentav köpa boken), går det bra att höra av sig till författaren i Lund, eller bokförlaget Nya Doxa i Nora.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.