Sökning: "student perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 196 avhandlingar innehållade orden student perspective.

 1. 1. Perspektiv i sjuksköterskeutbildningen. Hur en grupp studerandes uppfattning av sjuksköterskans yrke förändras under tre år av utbildning

  Detta är en avhandling från Lund University Press

  Författare :Karin Linder; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Student nurse; learning; nursing care; perspective; change; Sociologi; Sociology; conception;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningsfrågan i studien är: "Hur uppfattar sjuksköterskestuderande sitt blivande yrke som sjuksköterska under sin treåriga utbildning, och hur förändras denna uppfattning under utbildningens gång." Studien är longitudinell och består av kvalitativa intervjuer med arton studenter från samma klass, vid fyra tillfällen under deras utbildning till sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. From a uni-dimensional to a multi-dimensional health promotion perspective. Promoting a tobacco-free generation based on a motivational structure of behaviour

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Margareta von Bothmer; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adolescence; behaviour; gender differences; health habits; Merleau-Ponty; meaning; motivation; personality trait; self-rated health; sense of coherence; student; tobacco-use;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to expand the knowledge of decisive factors acting on health behaviour at an intrapersonal and interpersonal level, and to obtain a deeper understanding of smoking behaviour. A university student population (n= 332) was used in order to investigate self-rated health and health habits in relation to different personality traits and motivation for a healthy lifestyle (sub-studies I-II). LÄS MER

 3. 3. Den nödvändiga osäkerheten Elevers perspektiv på respekt i relationer i skolan

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Susanne Hansson; Karlstads universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; respect; trust; relationships; student perspective; school; the ethical demand; K.E. Løgstrup; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis deals with students’ views on respect as an element in their relationships with teachers and peers. The purpose of the thesis is to gain further knowledge of relationships in school by applying concepts of the theory of ethical demand in the analysis of students’ descriptions of respect in their relationships with their teachers and peers. LÄS MER

 4. 4. Ease-of-Use in Public Transportation A User Perspective on Information and Orientation Aspects

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Katrin Dziekan; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; public transportation; user perspective; psychology; public transportation planning; evaluation; newcomers in a city; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : This interdisciplinary thesis combines psychological and transportation planning knowledge. Three main questions are investigated: 1) What concepts and ideas do people have with regard to a public transportation system (cognitive user perspective)?; 2) What orientation and information factors within the public transportation system enhance Ease-of-Use and make it simpler and more efficient to use public transportation in metropolitan areas?; 3) How can Ease-of-Use of a public transportation route be measured?A combination of qualitative and quantitative methods was used. LÄS MER

 5. 5. Brandvägg. Ord och handling i en yrkesutbildning

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Anna-Lena Göransson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Svenska; Swedish; Vocational training; Vygotskij; Student-teacher interaction; Student interaction; Sociocultural perspective of learning; Problem based learning PBL ; Practice and theory; Patterns of language use; Patterns of participation; Learning environment; Languaging; Language use; Language and learning; Ethnography of speaking; Firefighters; Didactics; Class-room literacy; Dialogicity; Work-place literacy; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Brandmän; Yrkesutbildning; Yrkesspråk; Språkbruk; Inlärning; Läromedel;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När yrkesutbildningar teoretiseras ställs lärare och studerande inför skriftspråksbaserad, ofta abstrakt information som de förväntas läsa, kritiskt granska, ifrågasätta och omskapa till något eget. Språk och lärande hör nära samman, men när de studerandes vardagsspråk ska möta sådana texter kan språkandet skapa problem. LÄS MER