Sökning: "NATURAL SCIENCES"

Visar resultat 1 - 5 av 18433 avhandlingar innehållade orden NATURAL SCIENCES.

 1. 1. HOUSE MASTER SCHOOL: Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Erika Johansson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bebyggelseforskning; Settlement studies; Historisk-filosofiska ämnen; History and philosophy subjects; Miljökemi; Environmental chemistry; Socialvetenskap; Social sciences; Arbetsmarknadsforskning; Labour market research; Europeiskt forskningssamarbete; European research cooperation; Forskning om offentlig sektor; Public sector research; Forskningspolitik; Research policy; Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; Civil engineering and architecture; Kulturarv och kulturproduktion; Cultural heritage and cultural production; integrated conservation; systemic approach; sustainable development; action research; transdisciplinary case study research; educational systems design; construction; education; training; lifelong learning; career and workforce development; Education for Sustainable Development ESD ; crafts; craftsmanship training; sustainability science; socio-ecological approach; triple helix; organizational learning; community action; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection; Pedagogik; Pedagogics; Idrottsvetenskap; Sport Science; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport education theory; Sport pedagogy; Higher education; Physical education; Sport didactics; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 3. 3. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Resilience Centre, Stockholm University

  Författare :Emilie Lindkvist; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Tina Westerlund; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Vegetative plant propagation; Herbaceous perennials; Nursery practice; Traditional propagation methods; Cuttings; Plant parts; Growth habit; Classification; Scheme;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to gather and classify information about traditional vegetative propagation of perennial herbaceous plants. This thesis is the first, self-contained part of a survey of propagation methods used by horticulturists. LÄS MER

 5. 5. Sustainability for Whom? The Politics of Imagining Environmental Change in Education

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Hanna Sjögren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Environmental humanities; feminist theory; philosophy of education; posthumanities; teacher education; human-animal studies; sustainability; sustainable development; post-politics; social imaginaries; Humanistiska miljöstudier; feministisk teori; utbildningsfilosofi; posthumaniora; lärarutbildning; människa-djur-studier; hållbarhet; hållbar utveckling; postpolitik; imaginärer;

  Sammanfattning : Global initiatives regarding environmental change have increasingly become part of political agendas and of our collective imagination. In order to form sustainable societies, education is considered crucial by organizations such as the United Nations and the European Union. LÄS MER