Avhandlingar från svenska universitet

Avhandlingar.se ger dig en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du 78370 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.

Vad är du intresserad av? Skriv in ett sökord i sökfältet ovan, och ta reda på vad det finns för avhandlingar i ämnet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.

HÄMTAD: SENASTE AVHANDLINGAR:
2018-01-19Dissolved and suspended transport of tungsten, molybdenum, and vanadium in natural waters
2018-01-18Fabrication of Group IV Semiconductors on Insulator for Monolithic 3D Integration
2018-01-17In-situ testing of floating thermal piles in soft sensitive clay
2018-01-17Wissa wetenskapers nödwändighet för tabell-wärket, med cons. fac. jur. samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende. Den 20 aprilis 1754. Uti större carolinska lärohuset wid kongl. academien i Upsala till allmänt ompröfwande framstäld af Matthias Säf
2018-01-17Utkast till hushållnings ballance öfwer städer, med cons. fac. jur. tillstånd, under ... herr Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfwande framstält, wid kongl. academien i Upsala uti större carolinska lärosalen den 20 junii 1754 af Carl Gustaf Dalman
2018-01-17Tankar om upodlings möjelighet i Lappmarkerne, med den vidtberömda juridiska facultetens samtycke under [...] Anders Berchs [...] inseende den 31. maji 1760. för midd. uti större Carolinska lärohuset til allmänt ompröfvande yttrade af Carl P. Fjellström v
2018-01-17Städers afstånd ifrån hvarandra, uträknadt på oeconomiska grunder, med Juridiska fakultetens samtycke, under And. Berchs, [...] inseende, den 28 april. 1756, uti större carolinska läro-salen, vid Kongl. Högskolan i Upsala, till allmänt ompröfvande framgif
2018-01-17Om bya-lag, efter Sveriges lag, med consult. fac. jurid. samtycke, under ... Anders Berchs ... inseende till allment ompröfvande framstäldt, vid kongl. acad. i Upsala, af Herman Lennartson, wärmelänning, uti den större carolinska lärosalen den XV junii MD
2018-01-17Oeconomiskt försök, om korn-hus, med juridiska facultetens samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, till allment ompröfvande framstäldt vid kongl. academien i Upsala, af Eric Gustaf Laurin Johanss. Gothlänning, Uti den större carolinska läro-sa
2018-01-17Oeconomisk beskrifning öfwer stapel staden Gefle ... under ... Anders Berchs ... inseende, til allmänt ompröfwande framstält wid Kong. academien i Upsala, uti den större carolinska lärosalen den [8] Martii 1755. af Magnus Örnberg, Gestricio
2018-01-17Oeconomisk beskrifning öfver Wadsbo härad uti Westergöthland och Skaraborgs höfdingedöme, med den vidtber. juridiska facultetens samtycke, under [...] Anders Berchs [...] inseende, den 28 majii 1759. uti den gustavianska lärosalen vid kongl. academien i U
2018-01-17Nödwändigheten af näringsmedlens jemnwigt uti et samfund ... under ... Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfwande framstäld, wid kongl. academien i Upsala uti större Carolinska lärosalen den 26. junii 1754. af Jonas Låstbohm, Wärmelänning
2018-01-17Kort utkast til historien om prakten i Sverige, första delen, med juridiska facultetens samtycke under ädel och vidtlagfarne herrens, Herr Anders Berchs ... inseende, wid Kongl. Högskolan i Upsala ... utgifwit af Carl Wilhelm Strang, Westmanlænning. I stö
2018-01-17Kort beskrifning öfver Rödöns tings-lag i Jemtland ... under ... Anders Berchs ... inseende den 12 juli 1758. Uti större carolinska lärohuset vid Kongl. academien i Upsala, till allmänt ompröfvande framstäld af Jöns Tideman, jemtlänninge
2018-01-17Handels-compagnier, till inrättning och natur beskrefne; med juridiske facultetens samtycke och under [...] Anders Berchs inseende, till allmänt ompröfvande framgifne af Bengt von Schening, uti den större Carolinske läro-salen, d. 22 december 1756
2018-01-17Afhandling om wäxel-contractet, första delen ... under ... Anders Berchs ... inseende ... till allmänt ompröfwande utgifwen af Isaac Johan Hellmansson, angermanlänning. I gustavianska lärosalen. på wanlig tid den XXX octob. MDCCLIV
2018-01-17Afhandling om landskiöp, med den juridiska facultetens i Upsala bifall, och under ... Anders Berchs inseende, til ompröfwande framstäld; uti den större carolinska lärosalen, d. V. julii MDCCLV. af Pehr Enwall Johansson dalekarl
2018-01-17Afhandling om bodmeri, med juridiska facultetens samtycke, under ... Anders Berchs inseende, wid kongl. academien i Upsala til allmänt ompröfwande uti den större carolinske lärosalen d. XIX. junii MDCCLV. Utgifwen af Edvard Johan Sondell, fierdhundrensi
2018-01-17Early Detection and Treatment for Children Experiences and outcome of implementation at a pediatric hospital
2018-01-14Serological and faecal biomarkers in inflammatory bowel disease

Mer info om Avhandlingar.se

Avhandlingar.se ger dig tillgång till avhandlingar från svenska universitet. Sajten är en systersajt till Uppsatser.se där man kan söka bland svenska högskolestudenters examensuppsatser, och ingår i ett nätverk med Akademiska sajter under namnet Academic Network. Avhandlingar.se är utvecklad i samråd med LIBRIS / Kungliga Biblioteket.Minkarta.se: Ted Valentin Hej! Jag heter Ted, och det är jag som har gjort den här sajten. Jag har även utvecklat Annonskartan.se, Restaurangkartan.se och Hotellkartan.se. Och så gör jag sajter där du kan hitta caféer, sushi, badplatser, vandrarhem, campingplatser, pizzerior och vintage-butiker.