Sökning: "småstad"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet småstad.

 1. 1. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Den kompletterade familjen föräldraskap, fostran och förändring i en svensk småstad

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ingeborg Moqvist; Umeå universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; family; child rearing; childhood; parenthood; day care; school; leisure; family life; change;

  Sammanfattning : The study presented here concerns how parents and children in a small Swedish town deal with the processes of child-rearing and socialization. Changes in family life and child care since the 1950s and especially the adjustment to women's work outside family, day-care, school and leisure are described and analyzed. LÄS MER

 3. 3. Multielement Urban Geochemistry : Exporing the Expected, the Unexpected and the Unknown

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Pasi Peltola; Högskolan i Kalmar.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Environmental chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Miljökemi; Environmental Chemistry; Miljökemi; Environmental Chemistry; Miljökemi;

  Sammanfattning : Urban areas are hot-spots for the human use of most elements. These elements are the building blocks of our various goods and chemicals and are used both purposely and in a more unaware fashion. There are many ways in which the elements get dispersed from the human use. Commonly acknowledged and evident processes of dispersion are point sources (e. LÄS MER

 4. 4. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER