Sökning: "urban aesthetics"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden urban aesthetics.

 1. 1. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER

 2. 2. Noise design : Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Spase

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Björn Hellström; KTH.; [2003]
  Nyckelord :architecture; music; aesthetics; sound art; acoustic space; sound design; sound effect; sound identity; sound morphology; graphic notation; sampling culture; acousmatics; metabolic effect; schizophonia;

  Sammanfattning : Noise Design takes up a structural approach to sound issuesin general and more particularly to urban acoustic space. Whilemost recent research efforts in the field adopt a defensiveattitude by seeking to protect people from sounds, this bookcelebrates our constructive and creative relations with thesound world and develops methods to manage sounds as mediatorsof qualitative information. LÄS MER

 3. 3. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Hur blir du en framgångsrik tiggare i Sverige? en undersökning av tiggandets och givandets bilder 2011 till 2016

  Detta är en avhandling från Umeå; Lund : Umeå University; Lund University

  Författare :Cecilia Parsberg; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; fine arts; images; begging; giving; beggar; giver; successful; solidarity; empathy; affect; space of action; free movement; borders; politics of waiting; gestures; urban life; participating art; filminstallation; asymmetry; symmetry; place; house; co-presence; framing; social choreography; power; activate the image; ethics; aesthetics; ethics; video documentation; artistic research; phronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; fri konst; bilder; tiggande; givande; tiggare; givare; framgångsrik; solidaritet; empati; affekt; förhandlingsutrymme; den fria rörligheten; gränser; politiskt väntrum; gester; urbant liv; deltagande konst; filminstallation; asymmetri; symmetri; plats; hus; co-presence; framing; social koreografi; makt; aktivera bilden; etik; estetik; videodokumentation; konstnärlig forskning; fronesis; Hannah Arendt; Judith Butler; Sara Ahmed; Sven-Eric Liedman; Fine arts; fri konst;

  Sammanfattning : Mitt första möte med en tiggande föranledde mig att under fem år undersöka den nya situationen för tiggeriet och giveriet i Sverige. Förutsättningen är att vardagliga handlingar och reaktioner gentemot en annan människa kan synliggöras estetiskt med en etisk klangbotten. LÄS MER

 5. 5. Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania"

  Detta är en avhandling från Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Maria Hellström Reimer; Maria Hellström; Sveriges lantbruksuniversitet.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; activism; planning; urbanism; aesthetics;

  Sammanfattning : Studien avhandlar urbana förändrings- och estetiseringsprocesser med utgångspunkt i den själv-organiserande Fristaden Christiania i Köpenhamn. Arbetshypotesen är den att ett uppmärksammande av expressiva, aktivistiska urbana representationsformer kan leda till en annan förståelse av rumslig gestaltning än den som nu dominerar planeringsfältet. LÄS MER