Sökning: "urban kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden urban kvalitet.

 1. 1. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

  Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

  Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER

 2. 2. The market hall revisited Cultures of consumption in urban food retail during the long twentieth century

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Lee; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Market hall; quality; consumption; cultures of consumption; urban culture; food retail; Saluhallar; kvalitet; konsumtion; konsumtionskulturer; städer; livsmedelshandel; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In today’s consumption landscape the market hall is a place of luxury and authenticity. However, the idea of the market hall has changed several times during the nineteenth and twentieth centuries. LÄS MER

 3. 3. Seaside, Celebration och Windsor: Studier av urbana estetiska regler

  Detta är en avhandling från Theoretical and Applied Aesthetics

  Författare :Mats Hultman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkitektur; interior design; Architecture; Anläggningsteknik; Construction technology; Windsor; Celebration; Seaside; New Urbanism; design codes; aesthetic rules; urban; aesthetics; quality; inredningsarkitektur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns idag en uttalad strävan från samhällets sida att höja den arki-tektoniska kvaliteten i den byggda miljön. Den svenska bygg-lagstiftning-en är sedan ett par år tillbaka ändrad så att hänsyn måste tas också till estetiska kvaliteter när ändringar i den fysiska miljön ska genomföras. LÄS MER

 4. 4. Towards sustainability of environmental protection recovery of nutrients from wastewater filtration and the washing of arsenic contaminated soils

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Lea Rastas Amofah; Luleå tekniska universitet.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; VA-teknik; Urban Water Engineering;

  Sammanfattning : Conventional methods for wastewater treatment and remediation of the sites withcontaminated soils focus on protection of human health, receiving waters and theenvironment. Towards this end, these methods concentrate on the reduction or removal of polluting substances, and therefore, are not well suited for creating resources through the recovery of nutrients, energy and decontaminated soils. LÄS MER

 5. 5. Sound perception and design in multimodal environments

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :PerMagnus Lindborg; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sound; perception; design; multimodal; environment; soundscape; music; listening; crossmodal; psychoacoustics; psychophysiology; personality trait; emotion; appraisal; aesthetics; colour; correlation; regression; classification; sonification; Speech and Music Communication; Tal- och musikkommunikation;

  Sammanfattning : This dissertation is about sound in context. Since sensory processing is inherently multimodal, research in sound is necessarily multidisciplinary. The present work has been guided by principles of systematicity, ecological validity, complementarity of  methods, and integration of science and art. LÄS MER