Sökning: "Catharina Sternudd"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Catharina Sternudd.

  1. 1. Bilder av småstaden - om estetisk värdering av en stadstyp; Images of the Small Town - on Aesthetic Evaluation of a Townscape

    Detta är en avhandling från Department of Architecture and Built Environment, Lund University

    Författare :Catharina Sternudd; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental health; Karlshamn; urban kvalitet; stadsmiljö; småstadsbebyggelse; estetisk värdering; småstad; stadsplanering; arkitektur; urban aesthetics; townscape; aesthetic evaluation; small town; Architecture; urban design; Miljömedicin; interior design; Arkitektur; inredningsarkitektur;

    Sammanfattning : The thesis takes its starting-point in the last years' growing interests in the small town as an architectural concept. Pre-industrial small towns are used as visual and structural models for very attractive new settlements in Sweden. LÄS MER