Sökning: "transactional perspective on taste"

Hittade 1 avhandling innehållade orden transactional perspective on taste.

  1. 1. Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap

    Författare :Lolita Gelinder; Päivi Palojoki; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Home economics; Home and consumer studies; sustainable food consumption; foodwork; transactional perspective on taste; Curriculum Studies; Didaktik;

    Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to contribute knowledge about teaching and learning for sustainable food consumption in the Swedish school subject Home and consumer studies. Four research questions have guided this investigation: I. LÄS MER