Sökning: "the mass media writer"

Hittade 1 avhandling innehållade orden the mass media writer.

  1. 1. "Jag är baserad på verkliga personer" : Ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap

    Detta är en avhandling från Umeå : Bokförlaget h:ström – Text & Kultur

    Författare :Ann-Helén Andersson; Umeå universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Kristina Lugn; irony; role playing; talking back; gender; the position of the child; the mass media writer; media images; Swedish poetry; post-modernism; fiction and reality; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : ”I am based on real people,” Kristina Lugn writes in the foreword to her play Nattorienterarna (1999). This quotation summarises the ever-changing concept of the ego which finds expression in Lugn’s writing and which is the focus of this study. LÄS MER