Sökning: "health services management"

Visar resultat 1 - 5 av 277 avhandlingar innehållade orden health services management.

 1. 1. Gränsdragningar i Vårdens Vardag : Hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa i det svenska välfärdssystemet

  Författare :Réka Andersson; Per Gyberg; Claes-Fredrik Helgesson; Ulrika Winblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Healthcare practice; management; work-related mental ill health; responsibility; complex problems; knowledge infrastructure; boundary work; occupational health care; primary care; the Swedish welfare system; Vårdens vardag; hantering; arbetsrelaterad psykisk ohälsa; ansvar; komplexa problem; kunskapsinfrastruktur; gränsarbete; företagshälsovård; primärvård; det svenska välfärdssystemet;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa i arbetslivet är ett stort och växande problem i välfärdssamhället. Problemet har flera bottnar och väcker många frågor om vem som har ansvar, vad det egentligen är för ett slags fenomen och hur det bör hanteras. LÄS MER

 2. 2. Performance Measurement Systems in Swedish Health Care Services

  Författare :Beata Kollberg; Jens Jörn Dahlgaard; Per-Olof Brehmer; Evert Gummesson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Quality management; Health care; Performance measurement; Innovation management; Qualitative research; Health and medical services in society; Hälso- och sjukvård i samhället;

  Sammanfattning : In the quality management literature, measurements are attributed great importance in improving products and processes. Systems for performance measurement assessing financial and non-financial measurements were developed in the late 1980s and early 1990s. LÄS MER

 3. 3. Participatory approaches to strengthening district health managers' capacity : Ugandan and global experiences

  Författare :Moses Tetui; Anna-Britt Coe; Anna-Karin Hurtig; Elizabeth-Ekirapa Kiracho; Suzanne N Kiwanuka; Bart Criel; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Participatory Action Research; Qualitative Research; Management; Health Managers; Systems Strengthening; Health Systems; Districts; Uganda; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Introduction:Residents of low in-come countries have persistently suffered poor health outcomes, modest progress made over time notwithstanding. Weak health systems are one of the key reasons for the less than optimum progress. These health systems are constrained by inadequately equipped managers who play a main role in curbing this progress. LÄS MER

 4. 4. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård : hinder och möjligheter utifrån professionernas perspektiv

  Författare :Helene Johansson; Lars Weinehall; Maria Emmelin; Lena Lundström; Charlie Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health service; health personnel; re-orientation; qualitative methods; questionnaire; health; health promotion; attitude; perceptions; hälso- och sjukvård; omorientering; kvalitativ metod; enkätstudie; hälsa; hälsofrämjande; attityder; Public health science; Folkhälsovetenskap; hälso- och sjukvårdsforskning; health services research;

  Sammanfattning : Introduktion: Under de senaste decennierna har det förts en diskussion om behovet av att omorientera hälso- och sjukvårdens verksamhet för att på ett effektivare sätt bidra till befolkningens hälsa. Detta togs också upp som ett av målen i 2003 års svenska nationella folkhälsopolitik som sedan uppdaterades 2008. LÄS MER

 5. 5. Entrepreneurs and Small-Scale Enterprises : Self Reported Health, Work Conditions, Work Environment Management and Occupational Health Services

  Författare :Kristina Gunnarsson; Malin Josephson; Eva Vingård; Ing-Marie Andersson; Gunnar Rosén; Stig Vinberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; small-scale enterprises; SSE; entrepreneur; self-rated health; systematic work environment management; work conditions; social life; Occupational Health Service; OHS; Occupational medicine; Yrkesmedicin; Arbets- och miljömedicin; Occupational and Environmental Medicine;

  Sammanfattning : This thesis focused on factors contributing to improved work environment in small-scale enterprises and sustainable health for the entrepreneurs. In Study I, implementation of the provision of Systematic Work Environment Management (SWEM) with and without support was investigated. Two implementation methods were used, supervised and network method. LÄS MER