Sökning: "Wood fibre and forest products Manufacturing engineering"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Wood fibre and forest products Manufacturing engineering.

  1. 1. Ställ krav på virket : Rätt virke för produktion i framtidens trähusfabrik

    Författare :Lars Eliasson; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; Wood fibre and forest products; Träfiber- och virkeslära; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

    Sammanfattning : Denna avhandling behandlar den svenska trähusbranschens behov och möjligheter att erhålla trämaterial med egenskaper som uppfyller de krav som produktion och slutkund ställer. Ett gemensamt problem för den svenska trähusbranschen är de kvalitetsbrister hos det virke sombranschens företag köper för sin produktion, som kan resultera i merkostnader för branschen med 100 MSEK årligen. LÄS MER