Sökning: "Tommy Torsne"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Tommy Torsne.

  1. 1. Innovation- och säkerhetsvetenskap : En fruktbar syntes

    Författare :Tommy Torsne; Carl Rollenhagen; Björn Wahlström; Mälardalens högskola; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Innovation; Risk; Säkerhet; Förändring; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Innovation and Design; innovation och design;

    Sammanfattning : The foundation for the thesis is a literature study within two areas: safety and innovation science. In the thesis safety science will revolve around how different methods and various models are used to identify and reduce risks, i.e. to secure the functionality within limited systems. LÄS MER