Sökning: "Statistikundervisning"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Statistikundervisning.

  1. 1. Informell Statistisk Inferens i modelleringssituationer : En studie om utveckling av ett ramverk för att analysera hur elever uttrycker inferenser

    Författare :Per Blomberg; Per Nilsson; Jonas Bergman Ärlebäck; Andreas Ryve; Linnéuniversitetet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Conceptual framework; Data; Informal statistical inference; Modelling; Statistical inquiry; Statistics education; Pedometer; Use-Inspired Basic research; Begreppsramverk; Behovsmotiverad grundforskning; Modellering; Mätdata; Informell Statistisk Inferens; Statistisk undersökning; Statistikundervisning; Stegräknare; Mathematical Education; Matematikdidaktik;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om lärande och undervisning i informell statistisk inferens. I studien användes en kvalitativ forskningsstrategi inriktad mot prövning och generering av teorier med inspiration av grounded theory. LÄS MER