Sökning: "tematisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden tematisk analys.

 1. 1. Pride and Prejudice : Lesbian Families in Contemporary Sweden

  Författare :Anna Malmquist; Karin Zetterqvist Nelson; Kristin Zeiler; Elizabeth Peel; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lesbian family; same-sex parents; heteronormativity; homonormativity; fertility treatment; maternity care; healthcare; second-parent adoption; equality; donor; discursive psychology; thematic analysis; Lesbisk familj; samkönade föräldrar; regnbågsfamilj; heteronormativitet; homonormativitet; bemötande; mödravård; fertilitetsbehandling; närståendeadoption; jämställdhet; donator; regnbågsbarn; diskursiv psykologi; tematisk analys;

  Sammanfattning : Options and possibilities for lesbian parents have changed fundamentally since the turn of the millennium. A legal change in 2003 enabled a same-sex couple  to share legal parenthood of the same child. An additional legal change, in 2005, gave lesbian couples access to fertility treatment within public healthcare in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Välja teknik? : Ungdomars röster om valet till gymnasiets teknikprogram

  Författare :Anette Pripp; Jakob Cromdal; Thomas Ginner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis; Ungdomar; gymnasieval; teknikprogrammet; tematisk analys; Young people; elections of upper secondary school; technology programs; thematic analysis;

  Sammanfattning : Gymnasievalet är ett viktigt beslut i ungdomars liv. Den här avhandlingen handlar om ungdomars gymnasieval till teknikprogrammet och om hur de beskriver sina skäl till och omständigheter kring att deras val föll på det programmet. Studiens fokus har varit riktat mot vilka motiv som ungdomar framhåller som viktiga för sitt val. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans möjlighet att upptäcka och stödja barn som far illa eller riskerar att fara illa

  Författare :Lisbet Engh; Ulla-Britt Eriksson; Carl-Gustaf Bornehag; Ina Borup; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Child Maltreatment; Emotions; Foster Care; Public Health; Pupils; School Nurse; Sweden; Skolsköterska; Elevhälsan; Hälsosamtal; Hälsa; Psykisk ohälsa; Livsstil; Barnmisshandel; Sexuella övergrepp; Familjehemsplacerade barn; Barnets rättigheter; Skolanknytning; Skolmisslyckande; Fokusgruppsintervju; Populationsstudie; Grounded Theory; Tematisk analys; Emotioner; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Since children are a vulnerable group, the society has a special responsibility to protect them. The school nurse sees all pupils at school at regular health visits and thereby gains knowledge of their health and living conditions. LÄS MER

 4. 4. Mechatronics Engineering Education

  Författare :Martin Grimheden; Mats Hanson; Bernardo Wagner; KTH; []
  Nyckelord :mechatronics; thematic subject; synergy; engineering education; international collaboration; experimental learning; didactical analysis; mekatronik; tematiskt ämne; synergi; ingenjörsutbildning; internationellt samarbete; experimentellt lärande; didaktisk analys; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Since its emergence in the late 1960s, mechatronics has become well-established as an academic subject, and is now researched and taught at a large number of universities worldwide. The most widely-used definition of the subject today is centered on the synergistic integration of mechanical engineering, electronics, and intelligent computer control. LÄS MER

 5. 5. Psychological change as an outcome of participation in collective action

  Författare :Sara Vestergren; Eva Hammar Chiriac; John Drury; Katrin Uba; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; collective action; protest; social identity; psychological change; activism; intergroup; intragroup; interaction; kollektiv aktion; protest; social identitet; psykologisk förändring; aktivism; intergrupp; intragrupp; interaktion;

  Sammanfattning : Most of us have some experience of collective action, may it be sitting at home on the sofa being annoyed over damage done by rioters, being stuck in traffic due to a demonstration taking place, having signed a petition for a cause we believe in, or taken part in rallies and campaigns. This thesis explores the experiences of participation in collective action and how that participation affects us on a personal level. LÄS MER