Sökning: "Sebastian Grimm"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sebastian Grimm.

  1. 1. Ribosome display for selection and evolution of affibody molecules

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

    Författare :Sebastian Grimm; KTH.; [2011]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; affibody; ribosome display; phage display; combinatorial protein engineering; library; murine IgG1; SATB1; Ras; Raf; TECHNOLOGY Bioengineering Genetic engineering including functional genomics; TEKNIKVETENSKAP Bioteknik Genteknik inkl. funktionsgenomik; SRA - Molecular Bioscience; SRA - Molekylär biovetenskap;

    Sammanfattning : Affinity proteins are invaluable tools in biotechnological and medical applications. This thesis is about combinatorial protein engineering principles for the generation of novel affinity proteins to purify mouse immunoglobulin, detect a potential cancer marker protein or inhibit a cell proliferation pathway. LÄS MER